INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

PODĽA ČL. 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV (ĎALEJ LEN „NARIADENIE“) V SÚLADE S

§ 19 ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (ĎALEJ LEN „ZÁKON“).

1. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.vinotrade.SK

Vino Trade, s.r.o.

Póšfa 49, 930 34 Holice

Prevádzka:Póšfa 49, 930 34 Holice
IČO:46004114
DIČ:2023184636
IČ DPH:SK2023184636
SBL reg.č.:580031700007
IBAN:SK92 0900 0000 0050 8089 9572
SWIFT:GIBASKBX

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.vinotrade.sk                     

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV        

 • Uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovateľa.
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného tovaru.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.vinotrade.sk
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

3. NUTNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľovi poskytuje dotknutá osoba osobné údaje z dôvodu uzatvorenia zmluvy pričom tieto sú nevyhnutné k tomu, aby sme s ním mohli uzavrieť zmluvu a v prípade, ak prevádzkovateľovi osobné údaje zákazníkom poskytnuté nebudú, prevádzkovateľ s ním nemôže uzatvoriť zmluvu. Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku.

4. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Fakturačné údaje – meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
 • Údaje pre doručenie – meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
 • Kontaktné údaje:
 • Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
 • Adresa elektronickej pošty (e-mail) – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
 • Údaje o Vašich objednávkach – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

5. TRETIE STRANY, KTORÝM BUDÚ ÚDAJE POSKYTNUTÉ

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

6. ZVEREJNENIE ÚDAJOV

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8. PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

 • Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje   spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 • Vystavenie kópie osobných údajov je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 • Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 • Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,  
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 • Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
 • Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  • napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.     
 • Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 • Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných   prostriedkov.          
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:       
  • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 • Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
 • Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 • Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.